Make your own free website on Tripod.com

ติดต่อเรา : Contact Us

ชื่อ : นางสาวอัมพร กงพลี
หน้าที่รับผิดชอบ : ค้นหารูปภาพ, ค้นหาข้อมูล, พิมพ์ข้อมูล
E-mail : wt.staff1@hotmail.com

ชื่อ : นางสาวสายรุ้ง แสนโท
หน้าที่รับผิดชอบ : พิมพ์ข้อมูล, ตรวจสอบข้อมูล และจัดทำเอกสารประกอบโครงการ
E-mail : wt.staff2@hotmail.com

ชื่อ : นางสาวสุวิชา นกอยู่
หน้าที่รับผิดชอบ : พิมพ์ข้อมูล, ตรวจสอบข้อมูล และจัดทำเอกสารประกอบโครงการ
E-mail :wt.staff3@hotmail.com

ชื่อ : นางสาวศิริพร คำสิริ
หน้าที่รับผิดชอบ : ค้นหารูปภาพ, ค้นหาข้อมูล, พิมพ์ข้อมูล
E-mail :wt.staff4@hotmail.com

ชื่อ : นายฉัตรชัย มนิตรัมย์
หน้าที่รับผิดชอบ : ออกแบบและตกแต่งโครงสร้างเว็บไซต์, เชื่อมโยงข้อมูล
E-mail : wt.staff5@hotmail.com