Make your own free website on Tripod.com

ข้อแนะนำ เพื่อความปลอดภัย เมื่ออยู่บนเครื่องบิน

ข้อแนะนำ เพื่อความปลอดภัย เมื่ออยู่บนเครื่องบิน

- ปฎิบัติตามกฎระเบียบของสายการบินโดยเคร่งครัด

แน่นอนว่า กฎระเบียบที่เกิดขึ้น ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่าน ดังนั้นก่อนหรือขณะขึ้นเครื่องบินควรที่จะศึกษาและปฎิบัติตามกฎระเบียบของสายการบินอย่างเคร่งครัด

- ฟังและชม คำแนะนำของแอร์โฮสเตท ทุกครั้ง

แม้จะเป็นเรื่องที่รู้อยู่แล้ว สำหรับผู้ที่เดินทางเป็นประจำ แต่การรับฟังรับชม ซ้ำ ๆ จะช่วยให้ติดอยู่ในความทรงจำ แม้ในยามฉุกเฉินก็จะสามารถปฎิบัติได้โดยอัตโนมัติ

- สำรวจเข็มขัดนิรภัย โดยทดลองใส่เข้าและถอดออก เพื่อมั่นใจว่า เข็มขัดนิรภัยใช้ได้

เนื่องจากเข็มขัดนิรภัยที่อยู่บนเครื่องบิน จะมีความแตกต่างจาก เข็มขัดนิรภัยที่อยู่บนรถคือ เข็มขัดนิรภัยที่อยู่บนรถจะเป็นลักษณะกดเพื่อปลดล็อค แต่ เข็มขัดนิรภัยที่อยู่บนเครื่องบินจะเป็นลักษณะดึงตัวล็อคขึ้นมาเพื่อปลดล็อค

- ไม่ควรเดินไปมา บนเครื่องโดยไม่จำเป็น

ขณะที่เครื่องขึ้น-ลง ทุกคนจะถูกเตือนให้นั่งและรัดเข็มขัดนิรภัยอยู่แล้ว แต่ในช่วงที่เครื่องขึ้นในระดับเพดานบินที่ปลอดภัยแล้ว จะมีสัญญานแจ้งว่า สามารถปลดเข็มขัดนิรภัยได้ ซึ่งหากไม่มีความจำเป็นใด ก็ไม่ควรปลดเข็มขัดนิรภัยออก นอกจากนี้การเดินไปมาบนเครื่องควรทำเท่าที่จำเป็น เช่น เดินเข้าห้องน้ำ เท่านั้น เนื่องจากในบางครั้งการทรงตัวของเครื่องอาจเกิดความผิดปกติได้ เช่น การตกหลุมอากาศ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้โดยสารได้

- สังเกตประตูทางออกฉุกเฉิน

โดยปกติทางออกฉุกเฉินจะมีอยู่ทั้งด้านหน้า กลาง ด้านหลัง และ ด้านซ้ายหรือด้านขวาของเครื่องบิน ในขณะอยู่บนเครื่องควรสังเกตและจดจำไว้ ในกรณีที่จำเป็นจะได้ออกทางประตูฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว

- ควบคุมอารมณ์และมีสติอยู่เสมอ

เรื่องที่สำคัญในทุกสถานการณ์คือ การมีสติ จะช่วยให้สามารถแก้ไขเหตุการณ์เลวร้ายได้ในทุกกรณีเป็นอย่างดี