Make your own free website on Tripod.com

เรื่องเกี่ยวกับ สนามบินดอนเมือง

เรื่องเกี่ยวกับ สนามบินดอนเมือง

สนามบินดอนเมือง เป็นสถานที่สำหรับขึ้น และ ลง เครื่องบิน ทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ ตั้งอยู่ที่ ถนน เขตดอนเมือง กรุงเทพ

ผู้ที่จะเดินทางไป หรือ กลับ จากต่างประเทศ

จะต้องไปรอขึ้นเครื่อง หรือ ลงเครื่องที่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ซึ่งมี 2 อาคาร
คือ อาคารที่ 1 ( terminal 1 ) และ อาคารที่ 2 ( terminal 2 ) ทั้งนี้ท่านจะต้องทราบว่า
สายการบินที่ท่านจะเดินทางนั้น อยู่ที่อาคารที่ 1 หรือ อาคารที่ 2 โดยสามารถดูได้จาก
ตั๋วเครื่องบินที่ได้รับ ซึ่งจะระบุไว้ว่าท่านจะต้องไปที่อาคารใด

สำหรับผู้ที่จะเดินทางไป ต่าง ประเทศจะต้องไปเช็คอินน์ ที่ เค้าท์เตอร์ ชั้น 2 และ
ผู้ที่จะมารอรับ ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศ จะต้องไปรอรับที่ ทางออกชั้น 1
ท่านสามารถดูแผนที่ของ อาคาทั้ง 2 อาคารได้ โดยการคลิ๊ก ด้านล่างนี้

อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคารที่ 1

อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคารที่ 2

ผู้โดยสารที่จะเดินทางไป-กลับ ภายในประเทศ

จะต้องไปที่ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ สำหรับผู้ที่จะเดินทางไป จังหวัดต่าง ๆ จะต้องไป
เช็คอินน์ ที่เค้าท์เตอร์ ชั้น 2 และ ผู้ที่จะมารอรับ ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากจังหวัดต่าง ๆ จะต้องไป
รอรับที่ ทางออกชั้น 1 ท่านสามารถดูแผนที่ของ

อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ สนามบินดอนเมืองได้ ที่นี่

อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ สนามบินเชียงใหม่ได้ ที่นี่

อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ สนามบินภูเก็ตได้ ที่นี่

อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ สนามบินหาดใหญ่ได้ ที่นี่

อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ สนามบินเชียงรายได้ ที่นี่