Make your own free website on Tripod.com

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

ก. บุคคลทั่วไป

1. สำเนาบัตรประชาชนที่มีเลข 13 หลัก บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังมี
อายุการใช้ นำต้นฉบับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วย (ถ้าเป็นใบเหลืองต้องมีรูปถ่ายแนบมาด้วย
และรูปถ่ายต้องมี ตราประทับของอำเภอ)

2.บัตรประจำตัวประชาชนหากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงพร้อม
เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูล

ข. ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี

1.ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมาแสดงตัวพร้อมผู้มีอำนาจปกครอง ในกรณีที่ผู้ปกครอง
คือ บิดาและมารดาให้บิดาและมารดามาพร้อมกันทั้งสองฝ่าย หรือ หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
ไม่สะดวกมาในวันยื่นคำร้องให้มาลงนามในวันรับเล่ม หรือ หากใช้วิธีทำหนังสือยินยอม
มาแทนการมาแสดงตัว บิดาหรือมารดาต้องมาแสดงตัวและลงนามอย่างน้อย 1 คน

2.มารดาผู้เยาว์ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส มารดาสามารถลงนามได้ฝ่ายเดียว
โดยให้ทำบันทึกคำให้การยืนยันไม่ได้จดทะเบียนสมรส และแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวเป็น
“นางสาว” ต่อเจ้าหน้าที่รับคำร้อง หรือ นำหนังสือรับรองการอุปการะบุตรแต่เพียงผู้เดียว
จากอำเภอ/เขต (ป.ค.14) มาแสดง พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนเป็น “นางสาว”

3.ผู้เยาว์เกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน บิดาไม่สามารถลงนาม
ยินยอมให้ผู้เยาว์เพียงฝ่ายเดียวได้ เว้นแต่ว่ามีคำสั่งศาลให้เป็นผู้อุปการะผู้เยาว์แต่ผู้เดียว

4.บิดามารดาผู้ให้กำเนิดผู้เยาว์ที่ได้ยกผู้เยาว์ให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นแล้ว
ไม่สามารถลงนามแทนบิดามารดาบุญธรรมได้

5.เอกสารที่นำมายื่นขอหนังสือเดินทางต้องเป็นต้นฉบับหรือรับรองสำเนาจากหน่วย
งานที่ออกเอกสารดังกล่าวเท่านั้น

6.เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางธรรมดาของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี

- สูติบัตร หรือ สำเนาสูติบัตรรับรองโดยอำเภอ/เขต ของผู้เยาว์

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทย
ของ บิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง

- หนังสือยินยอมและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องในกรณีของ
ผู้ปกครองฝ่ายที่ไม่สามารถมาแสดงตัวได้

- เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐาน
การรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรม เป็นต้น

7.ค่าธรรมเนียม

- การทำหนังสือเดินทางใหม่เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

ค. ผู้เยาว์อายุระหว่าง 15-20 ปี

1.ระเบียบการขอหนังสือเดินทางของผู้เยาว์อายุระหว่าง 15-20 ปี

- ผู้เยาว์ที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี สามารถติดต่อขอทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง
โดยมีหนังสือยินยอมของบิดาและมารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครองมาแสดงประกอบ
การยื่นคำร้อง หรือ โดยให้บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์มาลงนาม
ในวันที่ยื่นคำร้อง( หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาไม่ได้ ให้มาลงนามในวันรับเล่ม) หรือ
มีหนังสือยินยอม (download แบบฟอร์มหนังสือยินยอม) จากฝ่ายที่มาไม่ได้มาแสดง

-เอกสารที่นำมายื่นขอหนังสือเดินทางต้องเป็นต้นฉบับหรือรับรองสำเนาจากหน่วยงาน
ที่ออกเอกสารดังกล่าวเท่านั้น

2.เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางธรรมดาของผู้เยาว์ที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี

-บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทย

-หนังสือยินยอมและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

-เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐาน
การรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรม เป็นต้น

3.ค่าธรรมเนียม

-การทำหนังสือเดินทางเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

ง. หนังสือเดินทางพระ

1.เอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางพระภิกษุสามเณร

-เอกสารแสดงการได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ
ตามนัยระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการไปต่างประเทศ
สำหรับพระภิกษุสามเณร (หนังสืออนุมัติจาก ศ.ต.ภ.)

-ใบสุทธิพระภิกษุสามเณร

-สำเนาทะเบียนบ้าน/วัด

-สำเนาใบตราตั้ง กรณีประสงค์ให้ระบุสมณศักดิ์ในหนังสือเดินทาง

2.ค่าธรรมเนียม

-การทำหนังสือเดินทางเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

จ. หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์

1.เอกสารประกอบการทำหนังสือเดินเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์

- หนังสือรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีหรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
รับรองการไปประกอบพิธีฮัจญ์

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทย

- ถ้าผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์เป็นผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ยึดระเบียบการทำหนังสือเดินทาง
ของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ผู้เยาว์ที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี แล้วแต่กรณี

2.ค่าธรรมเนียม

-การทำหนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ มีค่าธรรมเนียม 400 บาท
และหนังสือเดินทางมีอายุ 2 ปี