Make your own free website on Tripod.com

ประเทศต่าง ๆที่ต้องขอวีซ่า

ประเทศ
ค่าธรรมเนียม
 รูปถ่าย    เวลาในการขออนุญาต:วัน
เอกสารเพิ่มเติม
เดินทางรอบเดียว เดินทางหลายรอบ ขนาดรูปถ่าย เวลาขั้นต่ำในการขออนุญาต